157

157


คลิกเพื่อปิด
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลจังหวัดปากพนัง ศาลจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลจังหวัดไชยา ศาลจังหวัดเกาะสมุย ศาลจังหวัดเวียงสระ ศาลจังหวัดระนอง ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดหลังสวน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
ศาลจังหวัดระนอง

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 18 1
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 8
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 7
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 3
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 1
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 0
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 0
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 0
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 20 1
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 2
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 3
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 4
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 5
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 6
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 7
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 8
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 9
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 10
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19 11
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 18 12
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 17 13
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 12
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 10
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 9
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 8
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 8
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 4
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 4
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 4
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 4
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 4
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 1
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 0
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 16 1
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 5
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 3
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 1
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 16 1
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 5
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 3
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 1
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 17 1
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 5
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 3
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 1
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 16 1
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 5
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 3
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 1
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 16 1
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 8
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 3
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 1
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 16 1
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 5
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 3
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 1
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 16 1
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 5
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 2
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 1
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 15 1
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 12
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 3
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 1
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 15 1
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 5
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 2
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 2
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 0