157

157


คลิกเพื่อปิด
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลจังหวัดปากพนัง ศาลจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลจังหวัดไชยา ศาลจังหวัดเกาะสมุย ศาลจังหวัดเวียงสระ ศาลจังหวัดระนอง ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดหลังสวน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 9 1
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 5
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 3
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 1
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 0
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 0
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 0
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 0
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 1
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 2
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 3
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 4
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 5
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 6
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 7
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 8
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 9
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 10
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 11
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8 12
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 7 13
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 4
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 3
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 3
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 2
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 0
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 8 1
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 4
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 3
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 1
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 8 1
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 4
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 3
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 1
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 8 1
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 4
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 3
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 1
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 8 1
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 4
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 3
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 1
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 8 1
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 4
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 3
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 1
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 8 1
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 4
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 3
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 1
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 8 1
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 4
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 3
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 1
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 10 1
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 4
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 2
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 2
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 8 1
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 4
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 3
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 1
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 0