157

157


คลิกเพื่อปิด
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศาลจังหวัดตาก ศาลจังหวัดแม่สอด ศาลจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดสวรรคโลก ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลจังหวัดพิจิตร ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลจังหวัดหล่มสัก ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 36 1
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 25
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 9
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 7
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 2
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 0
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 0
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 0
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 41 1
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 2
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 39 3
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 38 4
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 38 5
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 38 6
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 38 7
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 37 8
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 37 9
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 37 10
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 36 11
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 36 12
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 34 13
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 23
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 22
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 22
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 22
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 21
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 21
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 20
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 19
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 18
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 18
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 10
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 8
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 8
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 8
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 7
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 7
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 7
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 6
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 6
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 6
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 6
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 6
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 5
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 5
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 5
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 4
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 4
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 4
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 4
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 4
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 4
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 4
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 4
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 1
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 1
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 30 1
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 14
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 5
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 2
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 29 1
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 14
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 5
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 2
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 29 1
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 12
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 5
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 3
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 29 1
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 12
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 5
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 3
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 29 1
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 12
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 12
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 3
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 36 1
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 19
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 6
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 2
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 29 1
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 11
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 5
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 3
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 30 1
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 14
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 5
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 2
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 29 1
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 10
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 5
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 3
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 2