157

157


คลิกเพื่อปิด
ศาลจังหวัดบึงกาฬ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลจังหวัดพล ศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลจังหวัดเลย ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดมหาสารคาม ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ศาลจังหวัดนครพนม ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลจังหวัดชุมแพ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 40 1
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 4
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 1
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 1
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 0
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 0
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 0
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 0
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 1
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 2
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 3
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 4
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 5
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 6
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 7
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 8
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 40 9
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 39 10
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 39 11
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 39 12
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 39 13
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 3
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 2
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 2
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 2
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 2
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 2
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 2
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 1
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 0
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 36 1
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 2
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 1
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 1
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 34 1
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 2
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 1
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 0
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 33 1
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 3
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 1
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 0
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 36 1
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 3
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 1
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 0
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 33 1
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 2
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 1
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 0
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 33 1
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 2
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 1
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 0
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 33 1
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 2
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 1
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 0
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 33 1
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 2
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 1
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 0
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 33 1
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 2
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 1
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 0
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 0