157

157


คลิกเพื่อปิด
ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดตราด ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดนครนายก ศาลจังหวัดสระแก้ว

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
ศาลจังหวัดชลบุรี

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 120 1
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 105
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 82
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 3
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 2
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 2
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 1
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 0
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 144 1
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 144 2
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 119 3
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 119 4
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 118 5
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 117 6
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 117 7
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 117 8
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 117 9
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 114 10
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 113 11
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 111 12
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 110 13
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 109
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 109
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 108
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 108
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 105
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 105
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 105
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 104
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 104
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 104
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 102
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 100
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 100
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 87
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 71
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 68
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 67
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 67
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 66
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 66
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 66
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 65
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 65
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 65
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 65
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 59
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 4
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 4
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 3
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 3
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 3
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 3
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 3
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 3
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 2
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 2
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 2
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 2
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 2
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 2
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 2
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 1
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 1
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 0
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 85 1
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 83
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 51
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 2
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 99 1
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 87
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 52
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 2
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 82 1
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 81
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 51
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 2
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 83 1
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 82
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 51
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 2
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 83 1
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 82
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 51
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 2
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 84 1
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 82
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 50
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 2
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 2
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 82 1
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 82
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 51
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 2
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 84 1
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 83
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 50
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 2
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 1
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 83 1
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 80
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 51
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 2
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 1