157

157


คลิกเพื่อปิด
ศาลจังหวัดสงขลา (คูหาที่ 1) ศาลจังหวัดสงขลา (คูหาที่ 2) ศาลจังหวัดนาทวี ศาลจังหวัดสตูล ศาลจังหวัดตรัง ศาลจังหวัดพัทลุง ศาลจังหวัดปัตตานี ศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดเบตง ศาลจังหวัดนราธิวาส

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
ศาลจังหวัดนราธิวาส

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 16 1
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 11
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 8
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 2
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 0
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 0
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 0
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 0
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 21 1
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 20 2
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 20 3
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 20 4
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 5
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 6
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 7
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 8
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 9
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 10
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 11
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 19 12
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 18 13
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 11
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 11
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 10
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 9
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 9
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 9
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 9
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 9
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 9
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 8
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 5
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 1
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 0
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 15 1
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 8
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 6
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 1
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 15 1
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 9
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 6
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 1
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 15 1
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 9
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 6
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 1
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 15 1
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 8
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 6
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 1
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 15 1
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 9
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 6
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 1
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 15 1
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 8
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 6
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 1
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 14 1
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 9
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 6
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 1
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 16 1
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 8
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 6
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 1
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 0
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 18 1
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 8
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 7
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 1
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 0