157

157


คลิกเพื่อปิด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 2562 - 2565
รวมคะแนนทั้งหมด

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร ทีม ตำแหน่ง คะแนน ลำดับ
2 ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ นายก 6,504 1
3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายเดชอุดม นายก 5,318
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช นายประมาณ นายก 2,631
4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายดำรงศักดิ์ นายก 1,075
8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล นายพจน์ นายก 195
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ดร.เกรียงศักดิ์ นายก 29
5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด นายขุนธรรม นายก 23
7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช นางสาวเอกศจี นายก 18
9 นายมานิตย์ บุญมี นายมานิตย์ นายก 17
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง
5 นายสมพร ดำพริก ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 6,126 1
2 นายมะโน ทองปาน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 6,121 2
3 นายทัศไนย ไชยแขวง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,968 3
1 นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,925 4
4 นายเกษม รังสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,905 5
6 นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,888 6
7 นายภักดี บุษยะบุตรี ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,844 7
9 นางสาวกิตติมา สิริศุภชัย ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,840 8
12 นายสมศักดิ์ อัจจิกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,819 9
8 นายสมพล วงศ์มณฑา ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,809 10
10 นายภากร ชัชวาลวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,780 11
11 นายวิทยา ทองกุ้ง ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,761 12
13 นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการส่วนกลาง 5,572 13
28 นายนิวัติ แก้วล้วน นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,377
25 นายวิเชียร ชุบไธสง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,292
26 นายสุนทร พยัคฆ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,225
23 ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,203
32 นางสาวอรอนงค์ เทศะบำรุง นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,202
24 นายสงคราม สกุลพราหมณ์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,185
27 นายสุวิทย์ เชยอุบล นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,174
29 นายสุมิตร มาศรังสรรค์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,158
30 นายวีรศักดิ์ โชติวานิช นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,142
33 นายณรงค์ พลวิชัย นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,117
31 นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,060
34 นายมนตรี ทรงประไพ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 5,052
35 นายสัญญาภัชระ สามารถ นายเดชอุดม กรรมการส่วนกลาง 4,958
71 นายธนา เบญจาทิกุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,576
70 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,498
73 นายชัยยง อัชฌานนท์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,489
72 นายนคร พจนวรพงษ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,488
77 นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,431
75 นายณรงค์รัฐ ภูติรถยา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,410
74 นายพัฒนา จาติเกตุ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,369
79 นายสุเมธ แผลงประพันธ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,306
78 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,292
76 นายวรกร พงศ์ธนากุล นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,289
80 ว่าที่ร.ต.สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,280
81 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,259
82 นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์ นายประมาณ กรรมการส่วนกลาง 2,219
48 นายวิทยา จงวรกุล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1,066
46 ดร.นเรศ อยู่สนิท นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1,004
50 นายวรวัฒน์ บุญฤทธิ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 1,000
47 ดร.ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 990
49 นายอัชนันต์ ขวัญดี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 988
51 นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 973
54 นายสมพร จินตุลา นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 969
55 นายสุเทพ จันทะแจ่ม นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 959
52 นายธนพล คงเจี้ยง นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 949
53 นายธานินทร์ คชรัตน์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 944
56 นายวิศรุต ครุฑไกวัล นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 931
57 นายณภพ พิทักษ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 907
58 นายอำนาจ ทิพย์มณเฑียร นายดำรงศักดิ์ กรรมการส่วนกลาง 895
92 นายเดชา ยิ้มอำนวย นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 403
94 นายกิตติคุณ แสงหิรัญ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 354
93 ว่าที่ร.ต.พณนคร ดิวรางกูร นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 322
100 นางสาวสุนทรี สุโพธิ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 228
96 นายเสวก มณีกุต นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 220
103 นายกิตติพงศ์ ช่วยบุญชู นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 198
104 นายนันทภพ ทองนุ่น นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 195
95 นายสังวาลย์ สุขสมธรรม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 184
97 นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 183
98 นายกันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 181
102 นายสุรพงษ์ เจริญพันธ์ นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 176
99 นายโชคชัย สุดดี นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 174
101 นายอรรณพ มากสอน นายพจน์ กรรมการส่วนกลาง 166
69 นายหนูเสน พรมวงศ์ นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 163
68 นายนันท์จพัฒน์ อรรถานิธิปก นายขุนธรรม กรรมการส่วนกลาง 135
45 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ นางสาวเอกศจี กรรมการส่วนกลาง 100
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค1
14 นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 1 5,028 1
36 นายสุชาติ ชมกุล นายเดชอุดม กรรมการภาค 1 4,444
83 นายเกียรติคุณ ต้นยาง นายประมาณ กรรมการภาค 1 1,784
59 นายสมมาตร ศรีวชิราพร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 1 757
105 นายบุญส่ง อัญญะมณี นายพจน์ กรรมการภาค 1 166
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค2
15 นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 2 4,917 1
37 นายชลิต ขวัญแก้ว นายเดชอุดม กรรมการภาค 2 4,363
84 นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน นายประมาณ กรรมการภาค 2 1,612
60 นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 2 773
106 นายจิรศักดิ์ เสวตวิหารี นายพจน์ กรรมการภาค 2 229
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค3
16 นายชัช วงศ์สิงห์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 3 5,005 1
38 นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 3 4,336
85 นายพลกฤต เนาว์ประโคน นายประมาณ กรรมการภาค 3 1,662
61 นายทรงฤทธิ์ ภูมิสถาน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 3 762
107 นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายพจน์ กรรมการภาค 3 156
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค4
17 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 4 4,916 1
39 นายพิเชฐ คูหาทอง นายเดชอุดม กรรมการภาค 4 4,333
86 นายปรีชา ศรีวงษ์ นายประมาณ กรรมการภาค 4 1,653
62 นางสาววรินทร วิสิฎฐยางกูร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 4 770
108 นายอดิศร วัฒนสุข นายพจน์ กรรมการภาค 4 155
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค5
18 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 5 4,936 1
40 นายวราวุฒิ หน่อคำ นายเดชอุดม กรรมการภาค 5 4,305
87 นางสาวณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร นายประมาณ กรรมการภาค 5 1,696
63 นายจิระพันธ์ ยานะเรือง นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 5 769
109 นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายพจน์ กรรมการภาค 5 172
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค6
19 นายนิพนธ์ จันทเวช ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 6 4,948 1
41 นายทรงพล ลำพูลน้อย นายเดชอุดม กรรมการภาค 6 4,291
88 นายพงษ์สรรพ สรรพานิช นายประมาณ กรรมการภาค 6 1,644
64 นายอนุพนธ์ สง่างาม นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 6 727
110 นายจักรกฤช โชติชมภู นายพจน์ กรรมการภาค 6 161
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค7
20 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 7 4,875 1
42 นายอรรถพร อัมพวา นายเดชอุดม กรรมการภาค 7 4,337
89 นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐ นายประมาณ กรรมการภาค 7 1,641
65 นายจักรกริช จันทศร นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 7 745
111 นายพลวัตน์ พงศ์กอปร์สกุล นายพจน์ กรรมการภาค 7 187
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค8
21 นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 8 4,893 1
43 นายประกิจ เพชรรัตน์ นายเดชอุดม กรรมการภาค 8 4,301
90 นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายประมาณ กรรมการภาค 8 1,756
66 นายสรรเพชร ทิพมนเทียน นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 8 775
112 นายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี นายพจน์ กรรมการภาค 8 154
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ ประจำภาค9
22 นายจำแลง มงคลนิสภกุล ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ กรรมการภาค 9 4,791 1
44 นายโอฬาร กุลวิจิตร นายเดชอุดม กรรมการภาค 9 4,310
91 นายชูศักดิ์ เดชดี นายประมาณ กรรมการภาค 9 1,671
67 นายพนิต พยัคฆพันธ์ นายดำรงศักดิ์ กรรมการภาค 9 765
113 นายวีระชัย แท่นจิรวัฒนา นายพจน์ กรรมการภาค 9 163