logo

ติดตามผลการนับคะแนน

การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสภาทนายความ ปี 2562 - 2565

ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 095-004-4206, 062-673-5254 และ 081-840-7634 โทรสาร 02-5527198